1. Úvodné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je
   InSense s.r.o.
   IČO: 51318415
   DIČ: SK2120680738
   sídlo: Železničná 598/29, 055 01 Margecany (ďalej len “prevádzkovateľ”).

  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
   Telefón: 0904 126 442
   E-mail: juraj.klein@jkweb.sk

  3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

  4. Naše služby poskytujeme osobám starším ako 18 rokov.

2. Aké údaje spracúvavame

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté a získané na základe plnenia Vašej objednávky vytvorenia, úprav a iných vyplývajúcich činností webovej stránky.

Spracúvavame:

 • meno a priezvisko,
 • obchodné meno,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • adresu,
 • číslo bankového účtu,
 • identifikačné údaje - IČO, DIČ, IČ DPH,
 • IP adresu a cookies.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvavame na základe právnych titulov a to:

 • plnenie zmluvy podľa čl. 13 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávený záujem podľa čl. 13 ods. 1 písm. f) GDPR pre zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti našich webových stránok.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje že údaje, ktoré sú po uplynutí doby uchovávania vymaže.

5. Prehlásenie prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že: 

 • prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov,
 • prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe,
 • k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Na zlepšovanie a monitorovanie našich webových stránok a služieb spracúvame údaje o používaní t.j. geografická poloha, webový prehliadač, verzia webového prehliadača, IP adresa, referenčný zdroj, navigačné cesty stránok, operačný systém, dĺžka zobrazenia stránok. Údaje o používaní sú získavané zo služby Google Analytics, ktorá zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

6. Práva dotknutej osoby v závislosti od ochrany osobných údajov

Dotknutá osoba má právo:

 • na opravu a výmaz svojich osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
 • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov
 • na prenos svojich osobných údajov
 • požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • odobrať súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • podať sťažnosť dozornému orgánu

7. Záverečné ustanovenia

Odoslaním formulárov z internetových stránok prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste sa s týmito zásadami ochrany osobných údajov oboznámili a zároveň v ich celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ môže tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť.

Už ste na tejto podstránke videli takmer všetko ...

Na rozdiel od nášho
know-how
, ktoré neustále budujeme.
Spoznať jkweb.sk