1. Úvodné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je
   InSense s.r.o.
   IČO: 51318415
   DIČ: SK2120680738
   sídlo: Železničná 598/29, 055 01 Margecany (ďalej len “prevádzkovateľ”).

  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
   Telefón: 0904 126 442
   E-mail: juraj.klein@jkweb.sk

  3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

  4. Naše služby poskytujeme osobám starším ako 18 rokov.

2. Aké údaje spracúvavame

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté a získané na základe plnenia Vašej objednávky vytvorenia, úprav a iných vyplývajúcich činností webovej stránky.

Spracúvavame:

 • meno a priezvisko,
 • obchodné meno,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • adresu,
 • číslo bankového účtu,
 • identifikačné údaje - IČO, DIČ, IČ DPH,
 • IP adresu a cookies.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvavame na základe právnych titulov a to:

 • plnenie zmluvy podľa čl. 13 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávený záujem podľa čl. 13 ods. 1 písm. f) GDPR pre zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti našich webových stránok.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje že údaje, ktoré sú po uplynutí doby uchovávania vymaže.

5. Prehlásenie prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že: 

 • nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do krajiny mimo EÚ alebo do medzinárodnej organizácie,
 • prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov,
 • prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe,
 • k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

6. Záverečné ustanovenia

Odoslaním formulárov z internetových stránok prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste sa s týmito zásadami ochrany osobných údajov oboznámili a zároveň v ich celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ môže tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť.
Prevádzkovateľ Vás o nových podmienkach informuje:

 • formou e-mailu a
 • oznámením na webových stránkach prevádzkovateľa. 

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018. 

Už ste pomaličky na konci podstránky ...

Čo tak urobiť tento
koniec
novým začiatkom našej spolupráce?
Začať spolupracovať